LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD4 - CZERWIEC 2015 (test 2)

Pytanie nr 32
Przedstawiony fragment Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dotyczy wykonania
A.
B.
C.
D.