LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG20 - PAŹDZIERNIK 2016

Pytanie nr 7
Rysunek przedstawia spoinę czołową. Grań spoiny oznaczono cyfrą
A.
B.
C.
D.