LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD32 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 9
Na przedstawionym fragmencie mapy inwentaryzacji powykonawczej zinwentaryzowano
A.
B.
C.
D.