LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU65 - STYCZEŃ 2020

Pytanie nr 16
Od stycznia do listopada pracownik był niezdolny do pracy z powodu choroby łącznie przez 35 dni. W okresie od 16 do 20 grudnia przebywał na kolejnym zwolnieniu lekarskim z powodu zapalenia gardła. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracownika z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc powstania niezdolności do pracy pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne wynosiło 4 800,00 zł. Oblicz kwotę zasiłku chorobowego brutto przysługującego pracownikowi za okres od 16 do 20 grudnia.

A.
B.
C.
D.