LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS1 - CZERWIEC 2020

Pytanie nr 19
U pacjenta z zaawansowaną postacią przewlekłej obturacyjnej choroby płuc można zaobserwować

A.
B.
C.
D.