LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2020

Pytanie nr 13
Pacjentowi z zaburzeniami rytmu serca pomiar tętna należy wykonywać przez

A.
B.
C.
D.