LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - STYCZEŃ 2020

Pytanie nr 9
W bazie danych MySQL polecenie CREATE USER umożliwia

A.
B.
C.
D.