LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - STYCZEŃ 2011

Pytanie nr 12
Organ administracji publicznej, obowiązany jest załatwić sprawę, wymagającą przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, nie później niż w ciągu

A.
B.
C.
D.