LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - STYCZEŃ 2011

Pytanie nr 8
"Art. 142 Postanowienie, na które nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji."

Z zamieszczonego przepisu Kodeksu postępowania administracyjnego wynika, że

A.
B.
C.
D.