LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - STYCZEŃ 2011

Pytanie nr 7
"Art. 38 O zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony pracodawca zawiadamia na piśmie reprezentującą pracownika zakładową organizację związkową, podając przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy."

Z zamieszczonego przepisu Kodeksu pracy wynika, że pracodawca chcąc wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony powinien zawiadomić

A.
B.
C.
D.