LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - STYCZEŃ 2011

Pytanie nr 26
"Art. 876 §1 Przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał.
§2. Oświadczenie poręczyciela powinno być pod rygorem nieważności złożone na piśmie."

Z zamieszczonego przepisu Kodeksu cywilnego wynika, że

A.
B.
C.
D.