LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2022

Pytanie nr 27
Pacjentowi z zaburzeniami rytmu serca pomiar tętna należy wykonywać przez

A.
B.
C.
D.