LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - CZERWIEC 2022

Pytanie nr 12
Strona otrzymała decyzję administracyjną, która kończyła postępowanie w toczącej się sprawie i nie wniosła odwołania. Decyzja stała się ostateczna. Jeżeli np. po dwóch latach wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe dowody, które istniały w dniu wydania decyzji, a nie były znane organowi, to stronie przysługuje prawo

A.
B.
C.
D.