LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - CZERWIEC 2022

Pytanie nr 24
Podmiot, który nie wykonał ciążącego na nim obowiązku wynikającego z wydanej decyzji administracyjnej i wobec którego prowadzona jest egzekucja administracyjna, to

A.
B.
C.
D.