LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL9 - CZERWIEC 2021

Pytanie nr 17
Które urządzenie służące do uzdatniania wód powierzchniowych do celów bytowo-gospodarczych przedstawione jest na rysunku?
A.
B.
C.
D.