LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL9 - STYCZEŃ 2022

Pytanie nr 11
Według ustawy o odpadach do składowania czystego gruzu betonowego (kod 17 01 01) służy składowisko odpadów

A.
B.
C.
D.