LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL9 - STYCZEŃ 2022

Pytanie nr 27
Zalecaną metodą unieszkodliwiania zmieszanych odpadów z gospodarstw domowych zgodnie z informacjami zawartymi w tabeli jest
A.
B.
C.
D.