LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD25 + BD29 + BD30 - CZERWIEC 2011

Pytanie nr 11
Spoiwem powietrznym jest

A.
B.
C.
D.