LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BUD18 - TEST WIEDZY NR 3

Pytanie nr 29
Wskaż, który z poniższych elementów jest niezbędny do wykonania szkicu pomiarowej osnowy sytuacyjnej i wysokościowej.

A.
B.
C.
D.