LOGOWANIE

TECHNIK ELEKTRONIKKLUCZE I ROZWIĄZANIA:


  (OBECNIE BRAK MATERIAŁÓW Z TEJ KATEGORII)

KLUCZE I ROZWIĄZANIA (PODOBNE KWALIFIKACJE):
KWALIFIKACJE W ZAWODZIE TECHNIK ELEKTRONIK:

Zakres wiadomości i umiejętności w zawodzie technik elektronik. Absolwent powinien umieć:

 • Rozpoznawać elementy, układy i urządzenia elektroniczne na podstawie symboli graficznych, oznaczeń, charakterystyk, parametrów i wyglądu,
 • Określać funkcje poszczególnych elementów i układów stosowanych w urządzeniach i instalacjach elektronicznych na podstawie schematów ideowych i blokowych,
 • Stosować pojęcia, określenia i nazwy charakteryzujące procesy uruchamiania i eksploatacji urządzeń elektronicznych,
 • Rozróżniać sformułowania specjalistyczne zawarte w dokumentacji technicznej urządzeń elektronicznych,
 • Obliczać i szacować wartości wielkości elektrycznych w układach elektronicznych,
 • Analizować pracę układów elektronicznych na podstawie ich schematów ideowych oraz danych uzyskanych w wyniku pomiarów,
 • Interpretować wyniki pomiarów,
 • Dobierać elementy, układy i urządzenia elektroniczne dla określonych warunków technicznych,
 • Dobierać metody i przyrządy pomiarowe do pomiarów parametrów układów i urządzeń elektronicznych,
 • Określać wpływ parametrów poszczególnych elementów i podzespołów na pracę układów i urządzeń elektronicznych,
 • Określać rodzaj uszkodzenia w układach i urządzeniach elektronicznych na podstawie opisu, podanych wyników pomiarów,
 • Analizować sporządzone kalkulacje finansowe planowanych prac,
 • Dobierać środki ochrony indywidualnej podczas prac związanych z uruchamianiem i eksploatacją urządzeń elektronicznych,
 • Stosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska obowiązujące podczas uruchamiania i eksploatacji układów i urządzeń elektronicznych,
 • Wskazywać skutki działań związanych z nieprawidłowym wykonywaniem prac oraz niestosowaniem norm i obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagań technologicznych,
 • Rozróżniać środki ochrony podczas prac z wykorzystaniem narzędzi i urządzeń zasilanych energią elektryczną,
 • Określać czynności związane z udzielaniem pierwszej pomocy w wypadkach porażenia prądem,