LOGOWANIE

Kwalifikacja BD22 - STYCZEŃ 2016

(Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacjisanitarnych)


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD22 - STYCZEŃ 2016':

- Do procesów higienizacji osadów ściekowych należy ........
- Informacje niezbędne do prawidłowego wykonania przyłącza kanalizacyjnego odczytuje się z ........
- Oblicz, korzystając ze wzoru i danych zawartych w tabeli, średniodobowe zapotrzebowanie na wodę Qdśr [m3/d] dla osiedla, które będzie liczyło 850 mieszkańców. Dla całego osiedla zaprojektowano wodociąg i kanalizację, a dla mieszkań maksymalny standard wyposażenia z centralnym ogrzewaniem ciepłej wody. ........
- Korzystając z przedstawionego cennika, oblicz koszt zakupu izolacji kauczukowych dla przewodów poziomych instalacji wody zimnej z rur stalowych ocynkowanych o średnicy nominalnej 3/4" i długości 30 m, wiedząc, że zalecane grubości izolacji w zależności od średnicy rurociągu wynoszą dla:
- dn 15 do dn 20 - 20 mm,
- dn 25 do dn 32 - 30 mm,
- dn 40 do dn 100 równa się średnicy zewnętrznej rury w mm. ........
- Na podstawie oględzin można określić stan techniczny instalacji kanalizacyjnej prowadzonej ........
- Bezpośrednią przyczyną ciągłego napływu wody do spłuczki miski ustępowej może być ........
- Zespół elementów wskazany na schemacie cyfrą 1 przedstawia ........
- Planując budowę przyłącza gazowego, w pierwszej kolejności należy ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja BD22 - STYCZEŃ 2016