LOGOWANIE

Kwalifikacja BD22 - STYCZEŃ 2016

(Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacjisanitarnych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD22 - STYCZEŃ 2016':

- Z przedstawionego profilu kanalizacyjnego wynika, że średnica podejścia kanalizacyjnego do zlewozmywaka dwukomorowego wynosi ........
- Na podstawie oględzin można określić stan techniczny instalacji kanalizacyjnej prowadzonej ........
- Ile wynoszą opory miejscowe na odcinku instalacji gazowej o średnicy 25 mm, na którym zamontowano kurek kątowy, dwa kolana i trójnik odnogę? ........
- Obmiary zabezpieczenia antykorozyjnego na instalacji gazowej podaje się w ........
- Na podstawie przedstawionego fragmentu rozwinięcia instalacji centralnego ogrzewania oblicz pojemność wodną przewodów stalowych o średnicy 20 mm, wiedząc, że na 1 metr bieżący rury przyjmuje się 0,38 dm3 wody, a długości przewodów podano w centymetrach. ........
- Wykonanie obmiarów robót instalacji grzewczych jest niezbędne, aby sporządzić ........
- Którego z dokumentów nie musi załączać wykonawca podczas odbioru końcowego instalacji wentylacyjnej? ........
- Podczas okresowej kontroli pracy wentylatora należy sprawdzić ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja BD22 - STYCZEŃ 2016