LOGOWANIE

Kwalifikacja AU36 - CZERWIEC 2016

(Prowadzenie rachunkowości)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU36 - CZERWIEC 2016':

- Prawa podmiotowe właścicieli do majątku jednostki, określone przez kwotę kapitału własnego zostaną zaklasyfikowane w bilansie do ........
- Jeżeli koszty poniesione w celu osiągnięcia określonych przychodów ujęto w księgach rachunkowych w tym samym okresie rozrachunkowym, co osiągnięte przychody, to zastosowano zasadę ........
- Operację gospodarczą o treści: "WB - otrzymano odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku firmowym w banku" należy zaewidencjonować na kontach ........
- Korzystając z informacji zawartych w tabeli ustal, które przedsiębiorstwo stosuje kalkulację doliczeniową. ........
- Na fakturze sprzedawca zapisał stawkę podatku VAT - 8% zamiast 5%. Błąd należy poprawić, sporządzając ........
- Należności od odbiorców prowadzących księgi rachunkowe, z wyjątkiem należności spornych i wątpliwych, inwentaryzuje się metodą ........
- Który wskaźnik należy zastosować, aby ocenić ogólne zadłużenie jednostki? ........
- Wskaźnik rentowności netto kapitału własnego w roku ubiegłym wynosił 0,52%, a w roku bieżącym 0,40%. Spadek wskaźnika świadczy ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: