LOGOWANIE

Kwalifikacja AU36 - PAŹDZIERNIK 2016

(Prowadzenie rachunkowości)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU36 - PAŹDZIERNIK 2016':

- Nieruchomości nabyte przez jednostkę w celu uzyskania korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu ich wartości zalicza się do ........
- Obowiązek ujęcia w księgach rachunkowych jednostki wszystkich osiągniętych przychodów i związanych z nimi kosztów, dotyczących danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty, określa zasada ........
- Wskaż zasadę otwierania kont pasywnych. ........
- Jaka jest treść operacji gospodarczej zaksięgowanej na przedstawionych kontach? ........
- W jednostce handlowej obroty wybranych kont na dzień 31.12.2015 r. przedstawiały się następująco. Oblicz wynik na sprzedaży. ........
- Okresowe rozliczenia saldami stosują ........
- Na podstawie informacji zamieszczonych w tabeli ustal wartość różnic inwentaryzacyjnych. ........
- Wartość wskaźnika bieżącej płynności finansowej przekraczająca poziom 3,0 świadczy ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: