LOGOWANIE

Kwalifikacja MS12 - STYCZEŃ 2008

(Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS12 - STYCZEŃ 2008':

- Który z poniższych rysunków jest rysunkiem złożeniowym? ........
- Czy, zgodnie z przepisami, młodociany pracownik może rozpocząć prace o godzinie 6.00 , jeżeli poprzedniego dnia pracował do godziny 20.00? ........
- Podczas przenoszenia tarcicy za pomocą żurawia nastąpiło wysunięcie się krawędziaka. Krawędziak spadł z wysokości. Po odbiciu się od podłoża krawędziak uderzył w pomocnika operatora żurawia. Które działanie nie będzie miało wpływu na wyeliminowanie w przyszłości przyczyny wypadku spowodowanego upadkiem tarcicy z wysokości? ........
- W oddawanym do użytku budynku znajdują się pomieszczenia o powierzchni 64 metrów kwadratowych każde. W pomieszczeniach znajduje się różna liczba okien. Powierzchnia każdego okna wynosi 2 m2. Które z pomieszczeń można przeznaczyć do pracy stałej, aby spełnione były wymagania dotyczące zapewnienia oświetlenia naturalnego? ........
- Na skutek awarii urządzeń odpylających na stanowisku pracy wzrosło stężenie pyłów gipsu, przekraczając wielokrotnie dopuszczalne stężenie. Praca na tym stanowisku nie może być kontynuowana z powodu wystąpienia ryzyka ........
- Wskaż grupę wiekową pracowników, którą należy objąć szczególnym nadzorem oraz efektywniej szkolić w zakresie metod bezpiecznej pracy. ........
- Rysunek przedstawia wymiary stanowiska do pracy siedzącej. Wymiar "a" oznacza ........
- Masarz (rzeźnik) powinien być zaopatrzony w odzież ochronną zabezpieczającą przed ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: