LOGOWANIE

Kwalifikacja Z13 - STYCZEŃ 2017

(Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja Z13 - STYCZEŃ 2017':

- Zgodnie z Kodeksem pracy za stan bezpieczeństwa w zakładzie pracy odpowiedzialność ponosi ........
- Zatrudnianie pracownika młodocianego w godzinach nadliczbowych jest ........
- Dopuszczalny poziom dźwięku ze względu na ochronę słuchu na stanowiskach pracy przy ośmiogodzinnym narażeniu wynosi ........
- Do zakresu działania służby bhp należy sporządzanie i przedstawianie pracodawcy okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych ........
- W fazie projektowania optymalizacją układu człowiek - maszyna - środowisko zajmuje się ........
- Zgodnie z zamieszczonym wykresem największą wydajność pracy osiąga się pomiędzy ........
- Zamieszczony rysunek przedstawia model podstawowego systemu ........
- Czynnik uciążliwy na stanowisku pracy ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: Z.13-X-17.01


Test jest przeznaczony dla zawodów: