LOGOWANIE

Kwalifikacja MS12 - STYCZEŃ 2010

(Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS12 - STYCZEŃ 2010':

- Klimatyzacja w pomieszczeniu pracy ma na celu ........
- Jaki rodzaj rysunku technicznego przedstawia rysunek? ........
- Podstawowym dokumentem uprawniającym do świadczeń z tytułu wypadku przy pracy jest ........
- Czy działania zmierzające do wyrównywania szans pracowników naruszają zasadę równego traktowania w zatrudnieniu? ........
- Przeanalizuj zapisy w STATYSTYCZNEJ KARCIE WYPADKU i wskaż, co nie było przyczyną wypadku. ........
- Na rysunku pokazano dwa znaki ostrzegawcze (żółte tło). Który opis znaków jest poprawny? ........
- Poszkodowany jest nieprzytomny. Jaką czynność ratunkową należy wykonać jako pierwszą? ........
- Karta charakterystyki stanowiska pracy dokumentuje czynności ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja MS12 - STYCZEŃ 2010