LOGOWANIE

Kwalifikacja Z13 - STYCZEŃ 2010

(Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja Z13 - STYCZEŃ 2010':

- Na poniższym rysunku zilustrowano stanowisko pracy z komputerem stacjonarnym. Co należy zmienić, aby spełnić wymagania ergonomii? ........
- Sporządzenie protokołu powypadkowego powinno się odbyć nie później, licząc od dnia powiadomienia zespołu powypadkowego, niż w ciągu ........
- Pracownik obsługujący maszynę szwalniczą - stebnówkę jest narażony na wibrację miejscową. Jaka częstotliwość drgań jest szczególnie niebezpieczna dla jego rąk? ........
- Jaki rodzaj rysunku technicznego przedstawia rysunek? ........
- Stosunek pracy zostaje nawiązany w wyniku zawarcia ........
- Odzież ochronną należy zastosować przy wykonywaniu prac, przy których ........
- Równe traktowanie pracowników w świetle przepisów Kodeksu pracy to niedyskryminowanie ich ........
- Szkolenie wstępne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy składa się z instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego. Gdzie należy przeprowadzić instruktaż stanowiskowy dla pracownika zatrudnionego w zakładzie pracy w charakterze magazyniera i kierowcy? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: