LOGOWANIE

Kwalifikacja EKA5 - STYCZEŃ 2018

(Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja EKA5 - STYCZEŃ 2018':

- Przedmiotem umowy o dzieło może być ........
- Na podstawie informacji zapisanych w tabeli oblicz wynagrodzenie brutto, jakie otrzyma za październik pracownik wynagradzany według systemu czasowego, jeżeli za pracę w godzinach nadliczbowych przyznano mu dodatek pieniężny. ........
- Na podstawie danych z listy płac nr 12/12/2017 oblicz kwotę do wypłaty. ........
- Na podstawie fragmentu listy płac nr 1/12/2017 ustal podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. ........
- Korzystając z danych zawartych w tabeli, ustal podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. ........
- Przedsiębiorstwo zawarło umowę zlecenia z osobą fizyczną, ustalając wynagrodzenie w wysokości 2 300,00 zł brutto. Dla zleceniobiorcy zawarta umowa stanowi jedyny tytuł do ubezpieczeń społecznych. Ile wyniosą składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez zleceniobiorcę, który nie wniósł o objęcie go dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym? ........
- Mariola Mercik (lat 27) od stycznia do listopada br. przebywała na zwolnieniach lekarskich łącznie przez 35 dni. Za okres od 6 do 10 listopada br. dostarczyła kolejne zwolnienie lekarskie z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą (angina, zalecona kuracja domowa). Oblicz wysokość zasiłku chorobowego brutto przysługującego pracownicy za listopad, jeżeli podstawa wymiaru świadczenia wynosi 6 000,00 zł. ........
- Karol Maj urodzony 04.03.1964 r. przedstawił zwolnienie lekarskie w okresie od 03.04.2017 r. do 27.04.2017 r. z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą. Pracownik przebywał już wcześniej na zwolnieniu lekarskim łącznie przez 10 dni od początku roku kalendarzowego. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy pracownikowi przysługuje ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: