LOGOWANIE

Kwalifikacja AU65 - CZERWIEC 2018

(Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU65 - CZERWIEC 2018':

- Pracownik wynagradzany w systemie akordu prostego, w bieżącym miesiącu przepracował godziny zgodnie z obowiązującą go normą czasu pracy i wykonał 3 300 sztuk osłonek, z czego tylko 3 200 sztuk spełniało normę jakościową. Stawka za godzinę pracy wynosi 16,00 zł, a norma wyrobu wynosi 20 sztuk osłonek na godzinę. Ile wyniesie wynagrodzenie brutto pracownika za bieżący miesiąc? ........
- Na podstawie fragmentu imiennej listy płac nr 5/2018 oblicz wynagrodzenie netto. ........
- Wskaż kod tytułu ubezpieczenia, jaki należy wpisać w formularzu ZUS ZUA w przypadku zatrudnienia na umowę o pracę osoby, która decyzją ZUS ma przyznaną rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy i posiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. ........
- Pracownik nabył prawo do zasiłku chorobowego w wysokości 2 300,00 zł brutto. Pracodawca jest uprawniony do wypłaty zasiłków. Oblicz kwotę zasiłku do wypłaty przy założeniu, że pracownik nie złożył pracodawcy oświadczenia PIT-2, a stawka podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 18%. ........
- Którą deklarację podatkową należy złożyć w urzędzie skarbowym najpóźniej do dnia 31 stycznia następnego roku za poprzedni rok? ........
- Zobowiązania podatkowe przedawniają się z upływem ........
- Na podstawie fragmentu zeznania podatkowego PIT-37 ustal kwotę podatku dochodowego do zapłaty do urzędu skarbowego. ........
- Oblicz łączną kwotę składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, jeżeli podstawa ich wymiaru wynosi 3 100,00 zł. ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: AU.65-X-18.06


Test jest przeznaczony dla zawodów: