LOGOWANIE

Kwalifikacja ELM5 - CZERWIEC 2018

(Eksploatacja urządzeń elektronicznych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja ELM5 - CZERWIEC 2018':

- Podczas kontroli systemu alarmowego na manipulatorze LED współpracującym z centralą alarmową stwierdzono świecenie się przycisku TBL. Po wykonaniu testu sprawdzającego stwierdzono świecenie przycisku oznaczonego cyfrą 2. Zgodnie z instrukcją użytkownika zamieszczoną na rysunku komunikat ten oznacza, że ........
- Na rysunku przedstawiono schemat generatora Hartley'a. Cechą charakterystyczną tego generatora jest ........
- Zastosowanie wzmacniacza operacyjnego o Ku > 1 przy pomiarze napięcia stałego za pomocą woltomierza pozwala na ........
- Do budowy głośnika dynamicznego należy użyć magnesu z ........
- Do pomiarów parametrów cewek indukcyjnych wykorzystuje się mostek ........
- Który układ połączeń rezystora i diody należy podłączyć do zacisków a-b urządzenia przedstawionego na rysunku, aby pracował on jako wskaźnik włączenia napięcia zasilania? Dane diody: UN=2 V, IN=20 mA. ........
- W celu wymiany uszkodzonego rezystora należy ........
- Sieć komputerowa o zasięgu miejskim to sieć ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: