LOGOWANIE

Kwalifikacja MS12 - CZERWIEC 2018

(Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS12 - CZERWIEC 2018':

- Zatrudnianie pracownika młodocianego w godzinach nadliczbowych jest ........
- W przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca pracownikami powinna ........
- Podstawowym celem ergonomii koncepcyjnej jest ........
- Nadmierne i niewłaściwe obciążenie układu ruchu związane z pracą zawodową jest przyczyną ........
- Niewłaściwe krzesło biurowe zwiększa u pracowników przede wszystkim obciążenie ........
- W celu ograniczenia zagrożeń w pierwszej kolejności stosuje się środki ........
- Na podstawie zatwierdzonego protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, w którym stwierdzono, że wypadek jest wypadkiem przy pracy, sporządza się ........
- Przekazanie informacji mających przygotować pracownika do wykonywania pracy na stanowisku pracy, pokaz przez instruktora bezpiecznego oraz zgodnego z przepisami i zasadami bhp sposobu wykonywania pracy, próbne wykonanie zadania oraz samodzielna praca pracownika pod nadzorem instruktora, omówienie i ocena przebiegu wykonywania pracy przez pracownika, to etapy ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja MS12 - CZERWIEC 2018