LOGOWANIE

Kwalifikacja Z13 - STYCZEŃ 2019

(Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja Z13 - STYCZEŃ 2019':

- Delegowanie pracownicy w ciąży poza stałe miejsce pracy jest ........
- Z upływem 6 miesięcy od rozpoczęcia pierwszej pracy młodociany uzyskuje prawo do urlopu w wymiarze ........
- W pomieszczeniach pracy dla pracowników młodocianych maksymalna temperatura, przy wilgotności względnej powietrza powyżej 65%, nie może być wyższa niż ........
- Do zakresu działania służby bhp należy sporządzanie i przedstawianie pracodawcy okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych ........
- Urządzenia lub wyposażenie przewidziane do noszenia bądź trzymania przez użytkownika w celu jego ochrony przed jednym lub większą liczbą zagrożeń, które mogą mieć wpływ na jego życie lub zdrowie określa się terminem ........
- Projektowaniem wzajemnych relacji człowiek - maszyna - środowisko w celu zapewnienia bezpieczeństwa i maksymalnej wydajności pracy przy minimalnym obciążeniu psychofizycznym człowieka zajmuje się ........
- Kontrola jakości polegająca na ocenie zgodności organoleptycznych cech produktu (smak, zapach, barwa, konsystencja) z charakterystyką substancji uznanej za standard wymaga zatrudnienia pracowników ........
- Ocena i dokumentowanie ryzyka zawodowego oraz stosowanie niezbędnych środków profilaktycznych zmniejszających ryzyko należy do obowiązków ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: Z.13-X-19.01


Test jest przeznaczony dla zawodów: