LOGOWANIE

Kwalifikacja AU32 - STYCZEŃ 2019

(Organizacja transportu)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU32 - STYCZEŃ 2019':

- Przedstawiony znak, umieszczony na opakowaniu ładunku, oznacza ........
- Wystawienie faktury i rozliczenie usługi transportowej należy do czynności ........
- Którą nalepkę należy umieścić na pojeździe przewożącym materiały radioaktywne? ........
- Do czynności procesu przewozowego wykonywanych w miejscu nadania ładunku zalicza się ........
- Oblicz na podstawie cennika całkowity koszt usługi załadunku i przewozu 20 m3 benzyny 95 na odległość 220 km. ........
- Zgodnie z fragmentem ustawy Prawo o ruchu drogowym maksymalna prędkość, z jaką może poruszać się na autostradzie samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t , wynosi ........
- Który wagon należy zastosować do przewozu żwiru luzem? ........
- Na ilustracji przedstawiony jest druk ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: