LOGOWANIE

Kwalifikacja BD30 - STYCZEŃ 2019

(Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów)

Ten test możesz rozwiązać na stronie BEZPŁATNIE, ale sprawdzenie wyniku oraz pobranie testu wymaga odblokowania ODBLOKUJ TEST TERAZ
TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD30 - STYCZEŃ 2019':

- Na podstawie informacji zawartych w specyfikacji technicznej określ maksymalną grubość warstwy gruntu układanej i zgęszczanej za pomocą ubijaków ręcznych.

Specyfkacja techniczna ST-02 Roboty ziemne (wyciąg)

Warunki wykonania zasypek:
Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim robót.
Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków, materiałów budowlanych, śmieci i osuszone.
Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości:
– nie więcej niż 0,20 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych,
– nie więcej niż 0,30 m – przy ubijaniu małogabarytowymi ubijakami obrotowo-udarowymi,
– nie więcej niż 0,50 m – przy zagęszczaniu walcami wibracyjnymi.
Zastosowanie ręcznych metod zagęszczania możliwe jest jedynie w uzasadnionych przypadkach i zawsze po uprzednim uzyskaniu zgody inspektora nadzoru.

........
- Które dane nie wchodzą w skład części opisowej Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia? ........
- Do przemieszczania urobku na niewielkie odległości w obrębie budowy oraz odspajania gruntu warstwami służą ........
- Podczas wykonywania robót ziemnych do wyznaczania różnic wysokości terenu stosuje się ........
- Odbioru robót ziemnych ulegających zakryciu dokonuje ........
- Na którym rysunku przedstawiono układ cegieł w wiązaniu krzyżykowym? ........
- Przedstawione na rysunku urządzenie służące do zagęszczania mieszanki betonowej to ........
- Najwyższa pozioma krawędź styku dwóch przeciwległych połaci dachowych, równoległa do okapu, to ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja BD30 - STYCZEŃ 2019