LOGOWANIE

Kwalifikacja BD30 - STYCZEŃ 2019

(Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD30 - STYCZEŃ 2019':

- Na podstawie informacji zawartych w specyfikacji technicznej określ maksymalną grubość warstwy gruntu układanej i zgęszczanej za pomocą ubijaków ręcznych.

Specyfkacja techniczna ST-02 Roboty ziemne (wyciąg)

Warunki wykonania zasypek:
Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim robót.
Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków, materiałów budowlanych, śmieci i osuszone.
Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości:
– nie więcej niż 0,20 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych,
– nie więcej niż 0,30 m – przy ubijaniu małogabarytowymi ubijakami obrotowo-udarowymi,
– nie więcej niż 0,50 m – przy zagęszczaniu walcami wibracyjnymi.
Zastosowanie ręcznych metod zagęszczania możliwe jest jedynie w uzasadnionych przypadkach i zawsze po uprzednim uzyskaniu zgody inspektora nadzoru.

........
- Które dane nie wchodzą w skład części opisowej Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia? ........
- Do przemieszczania urobku na niewielkie odległości w obrębie budowy oraz odspajania gruntu warstwami służą ........
- Podczas wykonywania robót ziemnych do wyznaczania różnic wysokości terenu stosuje się ........
- Odbioru robót ziemnych ulegających zakryciu dokonuje ........
- Na którym rysunku przedstawiono układ cegieł w wiązaniu krzyżykowym? ........
- Przedstawione na rysunku urządzenie służące do zagęszczania mieszanki betonowej to ........
- Najwyższa pozioma krawędź styku dwóch przeciwległych połaci dachowych, równoległa do okapu, to ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja BD30 - STYCZEŃ 2019