LOGOWANIE

Kwalifikacja MS12 - CZERWIEC 2019

(Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS12 - CZERWIEC 2019':

- Jeśli pracownik utracił zdolność do wykonywania dotychczasowej pracy na skutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej i nie został uznany za niezdolnego do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, to pracodawca, na podstawie orzeczenia lekarskiego, ma obowiązek ........
- Jeżeli w pomieszczeniu stałej pracy są prowadzone prace powodujące występowanie czynników szkodliwych dla zdrowia, to wysokość w świetle takiego pomieszczenia nie może być mniejsza niż ........
- Dyscypliną naukową zajmującą się dostosowaniem pracy do możliwości psychofizycznych człowieka jest ........
- Antropometrią nazywa się ........
- Na wirusowe zapalenie wątroby typu A lub B narażony jest głównie ........
- W metodzie oceny ryzyka wg normy PN-N-18002:2011 następstwa zagrożeń, które nie powinny wystąpić w ciągu całego okresu aktywności zawodowej pracownika, określa się terminem ........
- Na podstawie analizy danych zamieszczonych w tabeli można stwierdzić, że zachorowalność na pylicę płuc w górnictwie węgla ........
- Badania kontrolne pracownika przeprowadzane są przez lekarza medycyny pracy w przypadku ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja MS12 - CZERWIEC 2019