LOGOWANIE

Kwalifikacja AU31 - STYCZEŃ 2019

(Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU31 - STYCZEŃ 2019':

- Który typ urządzenia załadunkowego przedstawiono na rysunku? ........
- W dniu 04.01.2019 r. upłynął termin odbioru przesyłki stanowiącej ładunek łatwo ulegający zepsuciu, do której nie ma dokumentów przewozowych i nie ma możliwości ustalenia osoby uprawnionej do rozporządzania przesyłką. Zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe przesyłka taka ulega likwidacji ........
- Regularny tygodniowy okres odpoczynku, kierowcy zawodowego, wykonującego międzynarodowy zarobkowy przewóz drogowy, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r., wynosi co najmniej ........
- Na którym rysunku przedstawiona jest pakietowa jednostka ładunkowa? ........
- Przewóz materiałów niebezpiecznych w międzynarodowym transporcie morskim reguluje konwencja ........
- Zgodnie z przedstawionym fragmentem rozporządzenia Ministra Infrastruktury, do obowiązkowego wyposażenia pojazdu samochodowego należy między innymi ........
- Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. i Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców, łączny czas prowadzenia pojazdu drogowego w ciągu dwóch kolejnych tygodni nie może przekroczyć ........
- Automatyczna identyfikacja, służąca do zapisu i odczytu danych z zastosowaniem technologii radiowej, oznaczana jest skrótem ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: