LOGOWANIE

Kwalifikacja EKA5 - CZERWIEC 2021

(Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja EKA5 - CZERWIEC 2021':

- Fragment przedstawionego dokument to ........
- Na podstawie danych w tabeli i fragmentu kalendarza ustal datę rozwiązania za wypowiedzeniem umowy o pracę, jeżeli wiadomo, że była to jedyna umowa zawarta z tym pracodawcą. ........
- Na podstawie danych zawartych w tabeli oblicz wynagrodzenie brutto za maj pracownika zatrudnionego w systemie czasowo-prowizyjnym. Wartość zrealizowanych transakcji sprzedaży w maju wyniosła 20 000,00 zł. ........
- Na podstawie listy płac nr 1/05/2021 oblicz kwotę do wypłaty dla Alicji Drabik, przy założeniu, że pracownik nie przystąpił do PPK. ........
- Przedsiębiorca zawarł ze zleceniobiorcą (lat 32) umowę zlecenia, na kwotę brutto w wysokości 1 800,00 zł (50 godzin po 36,00 zł/godzinę). Dla zleceniobiorcy umowa ta stanowi jedyny tytuł do ubezpieczeń społecznych. Ile wyniesie łączna kwota składek na ubezpieczenia społeczne finansowanych przez zleceniobiorcę, jeżeli nie wyraził on zgody na objęcie go dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym? ........
- Przedsiębiorstwo podpisało z osobą fizyczną, niebędącą jej pracownikiem, umowę o dzieło z przeniesieniem praw autorskich, ustalając wynagrodzenie w wysokości 5 000,00 zł brutto. Wykonawca dzieła nie wniósł o objęcie go dobrowolnymi ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnym. Ile wyniesie kwota do wypłaty z tytułu wykonania dzieła? ........
- Przedsiębiorca od 21 maja zatrudnił na podstawie umowy o pracę Daniela Sowę na pełny etat z miesięcznym wynagrodzeniem brutto 4 400,00 zł. Wymiar czasu pracy w maju wynosił 176 godzin. Ustal podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne nowo zatrudnionego pracownika, wiedząc, że przepracował w maju 56 godzin. ........
- Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę otrzymał za bieżący miesiąc wynagrodzenie brutto złożone z następujących składników:
– płaca zasadnicza 2 800,00 zł,
– premia regulaminowa 200,00 zł,
– zasiłek chorobowy 540,00 zł.
Pracodawca, sporządzając za bieżący miesiąc ZUS RCA Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach za pracownika, w polach 04, 05 i 06 powinien wpisać kwotę ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: