LOGOWANIE

Kwalifikacja MS12 - CZERWIEC 2021

(Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS12 - CZERWIEC 2021':

- Młodociany w wieku powyżej 16 lat może być zatrudniony przy podnoszeniu, przenoszeniu i przewożeniu ciężarów, jeżeli jest to niezbędne do odbycia przygotowania zawodowego, gdy łączny czas wykonywania tych prac nie przekracza ........
- W salach szkolnych natężenie oświetlenia ogólnego nie powinno być mniejsze niż ........
- Brak aktywności fizycznej powoduje zaburzenia procesów fizjologicznych, do których zalicza się ........
- Identyfikacja zagrożeń na stanowisku pracy polega na ........
- Wskaż działanie lub środek służący wyeliminowaniu ryzyka zawodowego wynikającego z pracy z czynnikiem chemicznym, które należy podejmować w pierwszej kolejności: ........
- Świadczenie z ubezpieczenia wypadkowego przysługuje, gdy ........
- Dokumentację powypadkową należy przechowywać ........
- Do aktywizujących metod prowadzenia szkoleń zalicza się ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: MS.12-SG-21.06


Test jest przeznaczony dla zawodów: