LOGOWANIE

Test przedsiębiorczość - CZERWIEC 2011


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Test przedsiębiorczość - CZERWIEC 2011':

- Który rodzaj umowy jest regulowany przepisami Kodeksu pracy? ........
- W razie upadłości banku zwrot, do określonej wysokości, środków pieniężnych zgromadzonych przez klientów na rachunkach w tym banku gwarantuje ........
- Podatnik, który uzyskał w roku podatkowym przychody ze sprzedaży akcji, wypełni formularz podatkowy ........
- Na podstawie informacji zawartych w tabeli, określ kwotę zasiłku dla bezrobotnych, jaką otrzyma w drugim miesiącu jego pobierania, osoba legitymująca się 8-letnim stażem pracy. ........
- Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli wskaż przedsiębiorstwo, które osiągnęło najwyższy wynik finansowy. ........
- Podatnik w roku podatkowym osiąga przychody ze świadczenia usług parkingowych oraz świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji języka angielskiego na godziny. Opłaca zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Na podstawie danych zawartych w tabeli określ, według jakich stawek podatnik zapłaci podatek dochodowy. ........
- Wskaż minimalną wysokość kapitału zakładowego potrzebnego do założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. ........
- W którym dokumencie powinny być umieszczone informacje dotyczące liczby dni urlopu wypoczynkowego wykorzystanego przez pracownika? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO