LOGOWANIE

Test przedsiębiorczość - CZERWIEC 2012


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Test przedsiębiorczość - CZERWIEC 2012':

- Przedsiębiorca niebędący osobą fizyczną może podjąć działalność gospodarczą ........
- W Polsce podstawowa stawka podatku VAT wynosi ........
- Statusu bezrobotnego nie utraci osoba, która ........
- W przypadku nieuwzględnienia przez pracodawcę wniosku o sprostowanie świadectwa pracy pracownikowi przysługuje prawo wystąpienia z żądaniem sprostowania świadectwa pracy do ........
- Kupujący może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od jej zawarcia, jeżeli towar został zakupiony ........
- Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony pracownikowi, który był zatrudniony u danego pracodawcy 2 lata, wynosi ........
- Ubezpieczeniu chorobowemu obowiązkowo podlegają pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Składki na to ubezpieczenie są finansowane ........
- Wiktor Dziewulski nie wykorzystał części przysługującego mu urlopu wypoczynkowego z powodu rozwiązania stosunku pracy. W tym przypadku przysługuje mu ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO