LOGOWANIE

Test przedsiębiorczość - STYCZEŃ 2013


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Test przedsiębiorczość - STYCZEŃ 2013':

- Wskaż formę opodatkowania działalności gospodarczej, w której wysokość podatku zależy od wysokości osiąganych przychodów oraz rodzaju prowadzonej działalności. ........
- Zmiana nominalnej wartości pieniądza, która następuje w wyniku reformy walutowej i ma na celu wzmocnienie oraz stabilizację pieniądza, to ........
- Który rodzaj działalności gospodarczej wymaga uzyskania koncesji? ........
- W razie upadłości banku zwrot, do określonej wysokości, środków pieniężnych zgromadzonych przez klientów na rachunkach w tym banku gwarantuje ........
- Osoba, która chce uzyskać status bezrobotnego, powinna złożyć odpowiedni wniosek do ........
- Jeżeli pracodawca wypowiedział pracownikowi umowę o pracę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, pracownikowi przysługuje zwolnienie na poszukiwanie pracy w wymiarze ........
- Wystawiając fakturę VAT, sprzedawca wpisał błędną cenę towaru. W jaki sposób powinien poprawić swój błąd? ........
- W przedsiębiorstwie ABC przychody ogółem w lutym wyniosły 5 000,00 zł. Korzystając z zamieszczonego wykresu określ, o jaką kwotę zmniejszą się przychody przedsiębiorstwa w momencie ich utraty związanej z brakiem wpływów z dzierżawy pomieszczeń, przy niezmienionych pozostałych elementach. ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO