LOGOWANIE

Kwalifikacja TKO5 - CZERWIEC 2017

(Montaż i eksploatacja sieci zasilających oraz trakcji elektrycznej)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja TKO5 - CZERWIEC 2017':

- Przedstawione obok dane dotyczą ........
- Szlakowe kabiny sekcyjne ........
- Które odłączniki realizują połączenie sąsiednich odcinków zasilania sieci trakcyjnej przy podstacji? ........
- Z przedstawionego schematu wynika, że przewody należy ułożyć ........
- Urządzenie w rozdzielnicy potrzeb własnych oznaczone symbolem G2 to ........
- W instalacji elektrycznej zmierzono metodą techniczną rezystancję uziemienia i uzyskano następujące wartości: U = 2,5 V, I =0,50 A. Ile wynosi wartość rezystancji uziemienia? ........
- Który z podanych przyrządów umożliwia bezpośrednie określenie braku ciągłości przewodu ochronnego? ........
- Instalację elektryczną w pomieszczeniach o wyziewach żrących należy sprawdzać pod kątem skuteczności ochrony przeciwporażeniowej nie rzadziej niż co ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: