LOGOWANIE

Kwalifikacja Z13 - STYCZEŃ 2024

(Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja Z13 - STYCZEŃ 2024':

- Natężenie oświetlenia na stanowisku pracy zależy od ........
- Niedostarczenie pracownikowi środków ochrony indywidualnej, jak również dostarczenie środków ochrony indywidualnej nie spełniających wymagań oceny zgodności jest wykroczeniem zagrożonym ........
- Zgodnie z kodeksem pracy, kto będąc odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy albo kierując pracownikami, nie zawiadamia PIP i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy podlega karze ........
- Karę porządkową w stosunku do pracowników odpowiedzialnych za zaniedbanie obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy może nałożyć ........
- W pomieszczeniach pracy, w których jest wykonywana lekka praca fizyczna oraz w pomieszczeniach biurowych temperatura nie może być niższa niż ........
- O tym, którzy pracownicy powinni być kierowani na dodatkowe badania psychologiczne, decyduje ........
- Nadmierna aktywność całej psychiki lub pewnych jej funkcji przez dłuższy okres zmiany roboczej nazywana jest ........
- W procesie ustalania relacji człowiek – maszyna, w celu poprawy warunków pracy, powinni brać udział ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: Z.13-SG-24.01


Test jest przeznaczony dla zawodów: