LOGOWANIE

Kwalifikacja MS21 - STYCZEŃ 2015

(Zarządzanie działaniami ratowniczymi)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS21 - STYCZEŃ 2015':

- Do zabezpieczenia przejść kanałów wentylacyjnych przez ścianę oddzielenia przeciwpożarowego stosuje się ........
- Jakie oznaczenie literowe oznacza najwyższą klasę odporności pożarowej budynku? ........
- Wskazania urządzeń pomiarowych określają prawidłowo granice wybuchowości, jeżeli stężenie tlenu w powietrzu wynosi ........
- Adresowanie grupowe systemu sygnalizacji pożarowej polega na ........
- Zjawisko trzeszczenia drewna użytego do wykonania stabilizacji uszkodzonych konstrukcji budowlanych świadczy o tym, że ........
- Prowadząc inspekcję gotowości operacyjnej, podczas sprawdzania stanu wyposażenia ratowników, należy uwzględnić ........
- Podczas przeszukiwania gruzowiska, z wykorzystaniem urządzeń elektronicznych do lokalizacji osób poszkodowanych, w pierwszej kolejności należy użyć ........
- Jaki element agregatu piany lekkiej został oznaczony cyfrą 3? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: