LOGOWANIE

Kwalifikacja B27 - PAŹDZIERNIK 2016

(Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja B27 - PAŹDZIERNIK 2016':

- Proces demineralizacji wody polegający na usunięciu wszystkich kationów i anionów soli rozpuszczonych w wodzie przeprowadza się za pomocą ........
- Na podstawie rysunku określ rzędną włączenia przyłącza wodociągowego do istniejącej sieci wodociągowej. ........
- Do rozliczenia kosztów budowy wykonawca przedstawia inwestorowi ........
- Bezpośrednią przyczyną kapania wody z zaworu bezpieczeństwa zamontowanego w instalacji c.w.u. może być ........
- Oblicz całkowitą długość Lc odcinka instalacji gazowej o średnicy dn 20, jeśli jego długość liniowa wynosi 5,8 m oraz zamontowano na nim kurek kulowy, zwężkę oraz trzy kolana. ........
- Przy odbiorze sieci gazowej należy sprawdzić dokumentację dotyczącą wykonania i kontroli zgrzein oraz protokoły z przeprowadzenia ........
- W wyniku zbyt małej ilości powietrza potrzebnego do zupełnego spalenia gazu, ziemnego może wystąpić ........
- Oblicz wartość wydłużenia cieplnego dla przewodu rozdzielczego instalacji grzewczej wykonanego z PP o średnicy DN40 i długości 20 m przy różnicy temperatur 30°C ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: B.27-X-16.08


Test jest przeznaczony dla zawodów: