LOGOWANIE

Kwalifikacja MS19 - STYCZEŃ 2023

(Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS19 - STYCZEŃ 2023':

- Na radiogramie stawu barkowego strzałką wskazano ........
- Na ilustracji przedstawiono pozycjonowanie pacjentki do badania mammograficznego w projekcji ........
- Dawka graniczna wyrażona jako dawka skuteczna (efektywna), dla osób zawodowo narażonych na działanie promieniowania jonizującego wynosi w ciągu roku kalendarzowego ........
- Do zdjęcia rentgenowskiego kręgosłupa piersiowego w projekcji AP pacjenta należy ułożyć ........
- Nieostrość geometryczna obrazu rentgenowskiego zależy od ........
- Wysoką rozdzielczość przestrzenną obrazowania MR uzyskuje się przez ........
- W pozytonowej tomografii emisyjnej PET zostaje zarejestrowane promieniowanie powstające podczas ........
- Brachyterapia wewnątrzjamowa jest wykorzystywana podczas leczenia nowotworu ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: MS.19-SG-23.01


Test jest przeznaczony dla zawodów: