LOGOWANIE

Test przedsiębiorczość - STYCZEŃ 2014


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Test przedsiębiorczość - STYCZEŃ 2014':

- Kodeks pracy zapewnia pracownikowi prawo do dodatku do wynagrodzenia w wysokości 20% stawki godzinowej, wynikającej z minimalnego wynagrodzenia ........
- Sąd przywrócił do pracy księgowego, który zgłosił gotowość do pracy na tym samym stanowisku po 2 dniach od uprawomocnienia się wyroku. Pracodawca, wbrew woli pracownika, zatrudnił go na stanowisku specjalisty do spraw BHP, na którym wynagrodzenie było takie samo jak na stanowisku księgowego. Pracodawca postąpił ........
- Z panem Waldemarem Gwarem po sześciu latach został rozwiązany stosunek pracy za wypowiedzeniem przez pracodawcę. Jako bezrobotny zarejestrował się w urzędzie pracy. Mieszka na obszarze powiatu, na którym stopa bezrobocia w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku, przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju. W wypadku przyznania mu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, jego okres pobierania zasiłku będzie wynosił ........
- Na podstawie zamieszczonego fragmentu faktury określ, jaką kwotę brutto zapłaci klient za zakup kurtki dziecięcej. ........
- W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy, pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi ........
- Niedobór produktów na rynku występuje wtedy, gdy ........
- Zamieszczony fragment druku przedstawia ........
- Pani Aniela Roch nie ma prawa do urlopu wypoczynkowego, jeżeli nawiązanie z nią stosunku zatrudnienia następuje na podstawie ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO