LOGOWANIE

Kwalifikacja MS12 - CZERWIEC 2014

(Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS12 - CZERWIEC 2014':

- W celu zapewnienia bezpieczeństwa przy użytkowaniu maszyn pracodawca powinien zapewnić pracownikom dostęp do ........
- Podczas pierwszej kontroli w zakładzie stwierdzono, że pracodawca dopuścił się wykroczenia przeciwko prawom pracownika. Inspektor pracy może nałożyć na niego karę grzywny w drodze mandatu karnego w wysokości ........
- W razie wystąpienia czynników szkodliwych i biologicznych w zakładzie pracodawca jest zobowiązany zlecić badania i pomiary ........
- Zespół powypadkowy po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku ma obowiązek sporządzać protokół powypadkowy w ciągu ........
- Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, pracodawca może zastosować wobec pracownika karę ........
- Pracodawca może zorganizować stanowiska stałej pracy w pomieszczeniach, w których nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia, gdy minimalna wysokość pomieszczenia wynosi ........
- Podczas kontroli stanu BHP w zakładzie stolarskim stwierdzono przekroczenie stężenia pyłów drewna. W związku z tym pracownik służby BHP zalecił zwiększenie współczynnika wymiany powietrza poprzez ........
- Podstawowe obowiązki pracodawcy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy zapisane są w Kodeksie Pracy w dziale ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja MS12 - CZERWIEC 2014