LOGOWANIE

Kwalifikacja BD24 + INNE - PRÓBNY


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD24 + INNE - PRÓBNY ':

- Jako warstwę stanowiącą izolację termiczną ściany zewnętrznej budynku należy zastosować materiał, który charakteryzuje się ........
- Zagospodarowanie placu budowy należy rozpocząć od ........
- Rysunek przedstawia sposób składowania płyt żelbetowych prefabrykowanych ........
- Odzwierciedleniem wszystkich wykonanych robót podczas realizacji budowy jest ........
- Sposób pracy, który polega na równoczesnym rozpoczęciu robót na wszystkich działkach roboczych przez specjalistyczne brygady, jest metodą ........
- Na rysunku przedstawiono ........
- Książka obmiarów służy do dokumentowania ........
- Zużycie cegły pełnej do wykonania 2 m2 muru o grubości 1 cegły na zaprawie cementowej, zgodnie z normami podanymi w poniższej tabeli wynosi ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja BD24 + INNE - PRÓBNY