LOGOWANIE

Kwalifikacja BD24 + INNE - CZERWIEC 2014


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD24 + INNE - CZERWIEC 2014':

- Na rysunku przedstawiono fragment konstrukcji więźby dachowej. Cyfrą 1 oznaczono ........
- Materiałem budowlanym o właściwościach silnie higroskopijnych jest ........
- Ze względu na składnik wiążący betony dzielimy na: ........
- Na rysunku przedstawiono sposób łączenia elementów ściany drewnianej ........
- Drogi tymczasowe na terenie placu budowy, przenoszące duże obciążenia, powinny być wykonywane z prefabrykowanych płyt ........
- Transport palet z pakietami cegieł po terenie budowy odbywa się za pomocą ........
- Które z wymienionych materiałów budowlanych należy przechowywać w magazynach zamkniętych? ........
- Rzędna poziomu spocznika między drugim a trzecim piętrem wynosi ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja BD24 + INNE - CZERWIEC 2014